Papa Legba

 1024px-VeveLegba.svg

Papa Legba!

Papa Legba open the gate for me.

Antibon Legba please open the gate.

Legba open the gate for me and

I will thank the lwa when I return.